Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: Z. Hradílek, úprava J. Kučera

Verze: 1.2 (24.11.2019)

Micromitriaceae Smyth ex Goffinet & Budke – mohelkovité

 

Monogenerická čeleď, popis viz popis rodu.

 

Poznámka: Goffinet et al. (2011) prokázali, že rod Micromitrium není příbuzný rodu Ephemerum, se kterým byl dříve řazen do čeledi Ephemeraceae, a popsali tak samostatnou čeleď Micromitriaceae.

 

Goffinet B, Budke JM, Newman LC. 2011. Micromitriaceae: a new family of highly reduced mosses, Taxon. 60(5): 1245-1254.

 

Micromitrium Austin – mohelka

Syn.: Nanomitrium Lindb.

 

Jednoleté, velmi drobné, chudolisté a zelené rostlinky vyrůstají jednotlivé nebo tlupovitě z nepatrného, větveného a vytrvávajícího protonema.

Lodyhy velmi krátké, nevětvené. Listy za sucha poupátkovitě k tobolce přitisklé, za vlhka rozložené nebo přímo odstálé, dolní malé, špičkami nazpět zahnuté, horní mnohem delší, jednovrstevné, úzce až čárkovitě kopinaté nebo kopinaté až vejčitě kopinaté, pozvolna zašpičatělé, nelemované, ploché, celokrajné až jemně ostře nebo tupě zubaté. Žebro chybí.

Buňky velmi volné, hladké, tenkostěnné, dole krátce obdélníkové nebo oblé, výše protáhle až dlouze nepravidelně šestiboké, v samotné špičce kosníkovité, chudé na chlorofyl.

Jednodomý, autoický.

Štět chybí. Tobolka mezi listy ponořená, ± kulovitá, bez hrotu, kleistokarpní (otvírá se podél naznačené linie, ale víčko není diferencováno nebo je rudimentární) a nasedá přímo na holou kulovitou pošvičku; sloupek i sporový váček uvnitř tobolky jsou v době zralosti již nezřetelné. Stěna tobolky velice tenká, jednovrstevná, bezbarvá a bez průduchů, v době zralosti zcela průhledná. Čepička extrémně malá a jemná, napjatá na temeni tobolky. Výtrusy hnědé, oválné až polyedrické, jemně bradavičnaté.

Široce rozšířený rod s asi 10 druhy. V Evropě zastoupen jediným druhem.

 

Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby – mohelka štíhlá

Syn.: Nanomitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Lindb.

 

Velmi malé poupátkovité mechy, i s listy 1,2 – 1,5 (– 2) mm vysoké, jen vzácně větší. Protonema nepatrné, řídké. Lodyha silně redukovaná.

Listy rozestálé, dolní menší, vejčitě kopinaté, krátce zašpičatělé; horní (perichaetiální) přímo odstávající, úzce kopinaté až kopinaté, dlouze ostře zašpičatělé, 0,2 × 0,9 – 1,0 mm, na okraji ploché, v horní polovině nezřetelně tupě zoubkaté až téměř celokrajné. Buňky v dolní části listu dlouze obdélníkové, 14 – 16 × 64 – 100 µm, horní protáhle nepravidelně šestiboké, 17 – 27 (– 36) × 50 – 120 µm.

Tobolka kulovitá, 0,2 × 0,3 mm, buňky stěny tobolky většinou lichoběžníkové, 60 – 80µm veliké, s výjimkou několika malých buněk na vrcholu (náznak víčka). Výtrusy 24 – 30 (– 33) µm, žlutohnědé až hnědé.

Ekologie: na bahně vypuštěných rybníků a vyschlých tůní, u nás byl mylně uváděn na serpentinové prsti.

Rozšíření: Česká rep.: velmi pochybný pro naše území; v minulosti byl uváděn od Komárova u Opavy (?), údaj z Mohelna je mylný.
Celkové: stř., záp. a sev. Evropa, ze zemí sousedících s Českou republikou je známý pouze z Německa.

Variabilita: málo variabilní mech.

Možné záměny: druhy rodu Ephemerum se liší tobolkou se zřetelnou špičkou na vrcholu, stěna tobolky je žlutá, s průduchy ve stěně, výtrusy jsou větší než 35 µm.

Mikrofotografie: habitus, list, víčko.

Ilustrace na WWW: BFNA.

 

Poznámka: Na základě fragmentu tobolky a části listu popsal Podpěra (Sb. Kl. Přír. Brno, 4: 29 – 32, 1922) nový rod a druh – Aporella moravica Podp., jenž na etiketě originální položky označil předběžně Nanomitrium moravicum Podp. Gams (Kl. Kryptogamenfl. Eur. I: 108, 1940) tento taxon přehodnotil na varietu druhu Nanomitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Lindb. Studiem originální Podpěrovy položky, o jejíž autentičnosti není pochyb neboť oba použité fragmenty se tvarem naprosto shodují s obrázkem v původní Podpěrově publikaci, však bylo zjištěno, že s rodem Micromitrium ani s čeledí Ephemeraceae nemají tyto fragmenty nic společného, a je dokonce možné, že každý náleží k jinému druhu. Z toho důvodu nelze ani jména Aporella moravica, Nanomitrium moravicum ani kombinaci Nanomitrium tenerum var. moravicum (Podp.) Gams považovat za synonyma druhu Micromitrium tenerum.

 


Poznámky k verzi:

Verze 1.2 (24.11.2019): Přeřazení rodu do samostatné čeledi a odpovídající změny (J. Kučera).

 

Verze 1.1 (24.1.2005): Přidány mikrofotografie druhu a odkaz na ilustraci v BFNA.

 

Verze 1.0 (17.1.2005): Úprava textu, vytvořeného v roce 1999 a převedení do xhtml.