Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (13.1.2005)

Ptilidiaceae H. Klinggr. – brvitcovité

 

Monogenerická čeleď. Popis viz charakteristiku rodu.

 

Ptilidium Nees – brvitec

 

Rostliny subisofylní, středně velké, hnědé, hnědožluté či hnědočervené, vzácněji hnědozelené až téměř celé zelené, v řídkých či hustších porostech či kobercích.

Lodyhy poléhavé až vystoupavé, jednoduché nebo častěji terminálně (typ Frullania) větvené.

Listy téměř příčně vetknuté, rozdělené na 3 – 5 (– 6) nestejně velkých laloků (v základu listy dvoulaločné s nestejně velkými laloky, avšak ventrální lalok znovu dělený v další laloky). Laloky na okraji brvité, brvy tvořené jednou řadou buněk, nevětvené. Spodní listy nepatrně menší, příčně vetknuté a většinou dělené pouze na 2 (– 3) laloky, které jsou rovněž na okraji brvité.

Buňky s rohovými ztluštěninami, siličná tělíska drobná, četná.

Vegetativní rozmnožování chybí.

Samčí rostlinky poněkud menší než samičí, s terminálními, postupným růstem lodyh interkalárními androecei. Atheridia v paždí vydutých obalných listů jednotlivá, s dlouhou, jednořadou stopkou. Gynaecea terminální. Samičí obalné listy nepatrně větší než listy, brvy na okraji hustší. Periant válcovitý či podlouhle vejčitý, v horní části zřasený se slabou ventrální hranou (trigonantní), ústí periantu podobně jako okraje listů brvité.

Štět dlouhý, poměrně masivní, tvořený množstvím kolenchymatických buněk. Tobolka vejčitá, stěna tobolky 4 – 5-vrstevná. Vnější vrstva tobolky tvořena velkými buňkami s čípkovitými, vnitřní vrstva poměrně malými buňkami s neúplnými poloměsíčitými ztluštěninami.

Tři druhy rodu jsou rozšířeny v holarktické oblasti, z nich jeden druh disjunktivně zasahuje do jižní části Jižní Ameriky a na Nový Zéland. V Evropě 2 druhy.

 

Klíč k určení druhů:

 

1a

Rostliny rostoucí většinou na zemi, lodyhy vystoupavé. Dorzální (největší) listový lalok na bázi obvykle více než 10 buněk široký, oddělený zářezem zasahujícím zhruba do 0,5 délky listu. Brvy na okrajích laloků nepříliš husté, svou délkou obvykle nepřesahují šířku báze dorzálního laloku

P. ciliare

1b

Rostliny rostoucí na borce stromů nebo na skalách, lodyhy poléhavé. Dorzální (největší) listový lalok na bázi obvykle méně než 10 buněk široký, oddělený zářezem zasahujícím zhruba do 0,7 – 0,8 délky listu. Brvy na okrajích laloků husté, svou délkou přesahují šířku báze dorzálního laloku

P. pulcherrimum

 

Ptilidium ciliare (L.) Hampe – brvitec chlupatý

Syn.: Blepharozia ciliaris (L.) Dumort.

 

Rostliny obvykle rezavě hnědé, pouze na extrémně stinných stanovištích téměř zelené, v řídkých porostech.

Lodyhy vystoupavé či vzpřímené, 2 – 6 cm vysoké, nepříliš hojně zpeřeně větvené.

Listy navzájem se překrývající, pouze ojediněle poněkud oddálené, silně vyduté, dělené na 4 – 5 (– 6) laloků; okraje laloků s nepříliš hustými brvami, které mohou být na bázi i 2 – 3 buňky široké. Dorzální lalok na bázi obvykle 15 – 25 buněk široký, oddělený zářezem dosahujícím asi do 0,4 – 0,5 délky listu. Ventrální laloky poněkud hustěji brvité, jejich brvy delší než brvy dorzálního laloku. Spodní listy většinou pouze dvoulaločné, jinak nepříliš odlišné od listů.

Buňky téměř isodiametrické, 30 – 35 µm v průměru, s nápadnými, uzlovitými ztluštěninami v rozích. Siličná tělíska četná (20 – 35 v buňce), drobná, kulovitá či vejčitá, v průměru 2 – 4 µm.

Dvoudomý druh, většinou sterilní. Samčí rostlinky poněkud menší, rovněž samčí obalné listy menší než listy sterilních částí lodyh, silně vyduté na bázi, v paždí s 1 – 2 antheridii. Samičí obalné listy poněkud větší, obklopující bázi periantu. Periant poměrně velký, obvejčitý či válcovitý, ústí tvořené 4 – 5 brvitými laloky.

Výtrusy papilnaté, 25 – 35 µm v průměru. Mrštníky tvořené dvěma šroubovicemi, pouze asi 6 – 8 µm široké.

Ekologie: většinou na holé, humózní půdě v lesích (zvláště jehličnatých), na vřesovištích a vrchovištích (v suchých částech), vzácněji na humusu skal.

Rozšíření: Česká rep. (cf. Pujmanová & Váňa, Čas. Slez. Muz., ser. A, 37: 99 – 112, 217 – 225, 1988): poměrně hojný druh téměř na celém území v lesním pásmu (submontánní a montánní stupeň), chybí v moravské části Karpat.
Celkové: lesní pásmo v holarktické oblasti, disjunktivně v nejjižnější části Jižní Ameriky (Ohňová země) a Nového Zélandu (jižní ostrov).

Variabilita: ve velikosti laloků, hustotě a délce brv.

Možné záměny: pouze s P. pulcherrimum (odlišnosti viz klíč), habitem snad i s Trichocolea tomentella (viz tento druh).

 

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. – brvitec překrásný

 

Rostliny tmavě zelené až hnědé, v hustých, kompaktních kobercích.

Lodyhy poléhavé s vystoupavými vrcholky, nepravidelně 1 – 2× zpeřeně terminálně větvené.

Listy hustě nahloučené, vzájemně se překrývající, nepříliš vyduté, s (2 –) 3 (– 4) laloky; okraje laloků hustě brvité. Dorzální lalok na bázi 6 – 10 buněk široký, oddělený listovým zářezem dosahujícím do 0,7 – 0,8 délky listu. Brvy relativně dlouhé, často zahnuté, až k bázi tvořené obvykle pouze jedinou řadou buněk. Spodní listy často i s hlubším zářezem a delšími brvami.

Buňky s nápadnými, téměř uzlovitými rohovými ztluštěninami, uprostřed listů téměř isodiametrické, 25 – 35 µm, na bázi listů i delší (až 50 µm), v brvách protáhlé, 40 – 50 × 25 µm v průměru. Siličná tělíska v počtu 15 – 30 v buňce, v bazálních buňkách až 50 siličných tělísek.

Dvoudomý druh, často plodný. Androecea jako u předešlého druhu, avšak většinou pouze 1 antheridium v paždí obalných listů. Samičí obalné listy s poněkud širšími laloky a delšími, hustšími brvami. Periant vejčitý, menší než u P. ciliare.

Výtrusy i mrštníky nepatrně menší než u předešlého druhu.

Ekologie: nejčastěji na tlejícím dřevě či borce jehličnatých stromů, vzácněji i na skalách.

Rozšíření: Česká rep. (cf. Pujmanová & Váňa, Čas. Slez. Muz., ser. A, 36: 1 – 22, 1987): jeden z nejhojnějších druhů játrovek na našem území. Těžiště výskytu v submontánním a montánním stupni, avšak zasahuje i do nižších či vyšších stupňů.
Celkové: druh rozšířený v Holarktidě.

Variabilita: podobná jako u předešlého druhu.

Možné záměny: pouze za P. ciliare (odlišení viz klíč).