Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Duda, úprava J. Váňa

Verze: 2.0 (17.10.2017)

Scapaniaceae Mig. – kýlnatkovité

Syn.: Diplophyllaceae Potemkin

 

Malé až velké rostliny od 0,5 do 25 cm délky, zelené, žlutozelené, hnědé, červenavé až purpurové. Lodyžky poléhavé až vystoupavé; větvení převážně laterálně-interkalární (Diplophyllum, Scapania) nebo terminální (Schistochilopsis). Rhizoidy časté, roztroušené. Listy nepravidelně dvoudílné, kýlnaté, podložené, naspodu často vícevrstevné; kýl rovný až polokruhový, celokrajný nebo zubatý, někdy také křídlatý, buď velmi krátký nebo i dlouhý podle hloubky zářezu, k lodyžce ostrým až pravým úhlem přirostlý Svrchní lalok zpravidla menší, řidčeji stejný jako spodní. (Douinia, Diplophyllum a Scapania). U rodů Pseudotritomaria, Saccobasis a Schistochilopsis (kromě S. cornuta) listy nekýlnaté, nepravidelně 2 – 5-dílné, na okraji často brvité. Spodní listy chybějí. Buňky tenkostěnné až tlustostěnné, kolenchymatické nebo naopak tenkostěnné. Siličná tělíska vždy přítomna po 1 – 60 v každé buňce. Kutikula hladká až papilnatá.
Rozmnožovací tělíska častá, 1 – 2 (zřídka 3 – 5) buněčná na špičkách listových laloků.
Dvoudomé, zřídka paroické nebo autoické. Antheridia v paždí obalných listů po 2 – 4, oválná, často s parafýzami; stopka antheridia z  1 – 2 řad buněk. Periant na konci lodyžky, z obalných listů vyniklý, v horní části dorziventrálně stlačený, zřídka jen velmi mírně nebo naopak nestlačený, rýhovaný; ústí široké, řidčeji stažené. Obalné listy podobné listům, avšak často větší, resp. širší a mnohdy více zubaté. Tobolka oválná, stěny 3 – 7 vrstevné; štět na průřezu složený z většího počtu téměř stejných buněk. Výtrusy 10 – 20 µm v průměru, papilnaté nebo červíčkovitě značené. Mrštníky se 2 spirálními vlákny.

Čeleď zahrnuje celosvětově 6 rodů, všechny jsou zastoupeny v  Evropě; na našem území pouze 3 rody.

 

Poznámka: De Roo et al. (2007) a Vilnet et al. (2010) prokázali, že druhy rodu Schistochilopsis (dříve Lophozia subg. Schistochilopsis) jsou příbuznější s rodem Scapania (a čeledí Scapaniaceae s. str., která v tomto vymezení vytváří monofyletickou skupinu) než s druhy rodu Lophozia (a čeledí Lophoziaceae s. str.). Čeledi Scapaniaceae a Lophoziaceae s.str. jsou rovněž blízce příbuzné a tvoří s bazálními liniemi, dnes obvykle sdružovanými do morfologicky obtížně vymezitelné čeledi Anastrophyllaceae, velkou monofyletickou skupinu ('superčeleď' Scapaniaceae, viz též pojetí autorů Stotler et al. 2009) .

 

Crandall-Stotler, B. J., R. E. Stotler & D. G. Long. 2009. Phylogeny and classification of the Marchantiophyta. Edinburgh J. Bot. 66: 155–198.

de Roo, R. T., T. A. Hedderson & L. Söderström. 2007. Molecular insights into the phylogeny of the leafy liverwort family Lophoziaceae Cavers. Taxon 56: 301–314.

Vilnet, A. A., N. A. Konstantinova & A. V. Troitsky. 2010. Molecular insight on phylogeny and systematics of the Lophoziaceae, Scapaniaceae, Gymnomitriaceae and Jungermanniaceae. Arctoa 19: 31–50.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Listy kýlnaté
2

1b

Listy nejsou kýlnaté
Schistochilopsis

2a

Spodní listový lalok jazykovitý, 3 – 4× tak dlouhý jak široký, mírně srpovitý, od lodyhy v pravém úhlu, svrchní lalok v ostrém úhlu odstávající. Listy na bázi zčásti nekýlnaté. Rozmnožovací tělíska hranatá až hvězdovitá. Periant při ústí stažený až zřasený, jen málo zploštělý

Diplophyllum

2b

Spodní listový lalok kruhový, oválný, podlouhlý, zřídka jazykovitý, obvykle 1 – 3× tak dlouhý jak široký, rovný až srpovitě zahnutý, od lodyhy v ostrém až pravém úhlu odstávající, listy od báze kýlnaté, zřídka zčásti nekýlnaté. Rozmnožovací tělíska oválná až eliptická, řidčeji hranatě oválná. Periant nezřasený a při ústí nestažený, téměř vždy zploštělý

Scapania


Poznámky k verzi:

 

Verze 1.0 (20.1.2005): Vytvoření textu.

 

Verze 2.0 (17.10.2017): Úprava popisu čeledi a klíče rodů.