Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Kučera

Verze: 1.0 (16.9.2004)

Bryaceae Schwägr. – prutníkovité

 

Obvykle středně velké akrokarpní mechy, rostoucí nejčastěji v trsech nebo volnějších porostech.

Lodyhy zpravidla vzpřímené, často pod vrcholem sympodiálně větvené, obvykle se středním svazkem, olistěné rovnoměrně nebo s více či méně nápadným růžicovitým nahloučením listů na vrcholu, vzácně dimorfické v 4 řadách.

Listy za sucha ± přitisklé, obvykle mírně pokroucené, za vlhka šikmo odstávající, úzce až široce kopinaté, vejčité, elipsoidní i téměř okrouhlé, u širších tvarů často s náhle zúženou až chlupovitou špičkou. Okraje ploché nebo ohrnuté, celokrajné nebo pod špičkou vybíhavými buňkami zoubkaté. Žebro jednoduché, dosahující pod špičku až poměrně dlouze vybíhavé, nevybíhá však v hyalinní chlup, na průřezu s nápadnými vůdčími buňkami, zpravidla vyvinutým svazkem hydroid a dorzálními stereidami, ventrální stereidy a epidermis někdy vyvinuty.

Buňky v horní části listu široce kosníkovité až čárkovité, tenkostěnné nebo s rovnoměrně ztlustlými stěnami, někdy tečkované, hladké, na okraji listu často odlišen lem, tvořený dlouhými, úzkými, silnostěnnými a obvykle hyalinními buňkami. Na bázi buňky ± nerozlišené, jen nepatrně prodloužené a spíše obdélníkovité, křídelní buňky nerozlišeny nebo v nepříliš zřetelné skupině ± isodiametrických, zelených buněk.

Perichaetia vrcholová nebo zdánlivě laterální, perigonia u nesynoických druhů poupátkovitá.

Štěty poměrně dlouhé, přímé, zpravidla červené.

Tobolka obvykle nachýlená, vodorovná až převislá, jen vzácně přímá, hruškovitá nebo dlouze elipsoidní, symetrická nebo mírně asymetrická, obvykle s vyvinutým krkem, většinou užším než výtrusnice. Prstenec obvykle několikařadý, loupavý, z nafouklých buněk. Víčko kuželovité, čepička kápovitá.

Obústí nejčastěji tvořeno 16 střídavě postavenými zuby exo- a endostomu, zuby exostomu kopinaté, poměrně mohutné, příčně trámčité. Endostom blanitý, segmenty úzce kopinaté na obvykle poměrně vysoké bazální membráně, často výrazně perforované, mezi segmenty obvykle vyvinuty přívěskaté nebo uzlinovité cilie. U některých zástupců může exostom nebo endostom chybět. Výtrusy ± kulovité, jemně až hrubě papilnaté, ca. 10-50 μm.

Kosmopolitně rozšířená čeleď, počet rodů i druhů velmi kolísá s pojetím (viz poznámku), obvykle rozeznáváno asi 12 rodů s téměř tisícem popsaných druhů. V Evropě v našem pojetí 10 rodů s přibližně 110 druhy.

 

Poznámka: tradiční vymezení čeledi, které i zde z praktických důvodů z větší části ponecháváme, bylo molekulárně-fylogenetickými studiemi posledních let poněkud pozměněno. Rod Leptobryum byl přesunut do čeledi Meesiaceae, rody Pohlia, Mielichhoferia a některé další, u nás nerostoucí (resp. jejich části), jsou molekulárně bližší čeledi Mniaceae s.l., rod Orthodontium spolu s u nás nerostoucím rodem Orthodontiopsis jsou některými autory řazen do samostatné čeledi Orthodontiaceae. Morfologické synapomorfie v čeledi nebyly nalezeny. K tématu viz např.:

Cox C.J. & Hedderson T.A.J. (2003): Phylogenetic relationships within the moss family Bryaceae based on chloroplast DNA evidence. – Journal of Bryology 25: 31-40.

Pedersen N. (2000): A cladistic overview of the Bryaceae (Musci) based on morphological and anatomical data and with emphasis on the genus Bryum. – Journal of Bryology 22: 193-206 .

Pedersen N & Hedenäs L. (2002) Phylogenetic relationships between Bryum and supposedly closely related genera. –  Journal of Bryology 24: 277-289.

Pedersen N. & Hedenäs L. (2003): Phylogenetic investigations of a well supported clade within the acrocarpous moss family Bryaceae: evidence from seven chloroplast DNA sequences and morphology. – Plant Systematics and Evolution 240(1-4): 115-132.

Pedersen N., Cox C.J. & Hedenäs L. (2003): Phylogeny of the moss family Bryaceae inferred from chloroplast DNA sequences and morphology. – Systematic Botany 28(3): 471-482.

 

Klíč k určení rodů (adaptován podle rukopisu Z. Soldána)

 

1a

Listy velké, nahloučené do nápadné vrcholové růžice; rostliny s vystoupavými (sekundárními) lodyhami, šupinovitě olistěnými, propojenými pod povrchem substrátu stolonovitými primárními lodyhami

Rhodobryum

1b

Lodyhy ± rovnoměrně olistěny, pokud jsou na vrcholu listy růžicovitě nahloučené, lodyhy nejsou šupinovitě olistěné a nejsou propojeny pod povrchem substrátu primárními lodyhami

2

2a

Buňky obvykle volné, krátce nebo protáhle šestiúhelníkové, bez pravoúhlého nasedání buněčných stěn. Pokud buňky silnostěnné a prodloužené, žebro ± vybíhající

3

2b

Buňky dlouze a úzce červíkovité, zaobleně obdélníkové nebo zaobleně dlouze šestiúhelníkové, ale alespoň s náznaky pravoúhlého nasedání buněčných stěn. Pokud buňky volnější a šestiboké, žebro končí pod špičkou

4

3a

Tobolka s krkem kratším než výtrusnice, ± hruškovitá. Listy různého tvaru, obvykle v různých odstínech zelené.

Bryum

3b

Tobolka dlouhá, mírně asymetrická, s krkem 1-2× tak dlouhým jako výtrusnice. Listy bělavě stříbřité, střechovitě nahloučené, široce vejčité, velmi vyduté (velmi podobné Bryum argenteum)

Plagiobryum

4a

Lodyhy hustě střechovitě až jehnědovitě olistěné bělavě zelenými listy; buňky červíkovité, se ztlustlými stěnami

Anomobryum

4b

Lodyhy volněji olistěné, listy alespoň mírně odstálé; buňky obdélníkovité až čárkovité, ne červíkovité, vzácněji volně šestiboké

5

5a

Tobolka ± vzpřímená, vyrůstající zdánlivě laterálně, exostom chybí; listy kopinaté, výrazně zubaté pod špičkou, s mohutným, pod špičkou končícím žebrem. Rostliny typického hustě sevřeného vzhledu a žlutozeleného až namodralého zbarvení rostoucí na substrátech s vysokým obsahem těžkých kovů (zejm. mědi) nebo železa

Mielichhoferia

5b

Tobolka převislá (kromě Orthodontium), terminální, exostom přítomen; listy různé, rostliny různých zbarvení, zpravidla ve volnějších trsech; na jiných substrátech

6

6a

Listy krátce až dlouze kopinaté nebo vejčité

Pohlia

6b

Listy velmi dlouze a úzce, často až čárkovité kopinaté

7

7a

Tobolka podlouhle vejčitá až vejčitě válcovitá, přímá nebo mírně skloněná; žebro nevyplňuje horní polovinu čepele, rhizoidální gemy chybí

Orthodontium

7b

Tobolka skloněná, hruškovitá, žebro vyplňuje z velké části horní polovinu čepele, rhizoidální gemy přítomny

(Meesiaceae: Leptobryum)

 


Verze 1.0 (16.9.2004): Vytvoření textu.