Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (19.1.2005)

Jungermanniaceae Rchb. – trsenkovité

 

Drobné či středně velké játrovky s lodyhou poléhavou, vystoupavou nebo vzpřímenou, zeleně, purpurově až černavě zbarvené. Větvení nepříliš časté, terminální či laterálně interkalární nebo ventrálně interkalární. Rhizoidy nevyrůstají ve svazečcích, u druhů se vzpřímenou lodyhou tvoří sbíhavé svazky podél ventrální části lodyhy. Listy podložené, střídavé, většinou nedělené, ojediněle slabě dvoulaločné až dvoulaločné, sbíhavé či nesbíhavé, okraj listů celokrajný. Spodní listy chybějí, vzácněji přítomny a potom kopinaté až dvoudílné. Buňky kolenchymatické, řidčeji tenkostěnné, rohové ztluštěniny obvykle přítomny. Kutikula hladká nebo drsná.

Nepohlavní rozmnožování nepříliš časté.

Dvoudomé nebo paroické, sporadicky autoické či heteroické druhy. Androecea na hlavních lodyhách, zprvu terminální, později interkalární, tvořená několika páry vakovitých obalných listů. Antheridia se stopkou tvořenou (1 –) 2 (– 4) řadami buněk. Gynaecea terminální, obvykle s 1 – 3 páry obalných listů. Periant přítomen (chybí u rodů Cryptocoleopsis a Notoscyphus), ojediněle i dvojitý (Cryptocolea, Diplocolea), kromě rodu Mylia není zploštělý; obvykle vyniklý, někdy u ústí trubkovitý. U některých druhů vytvořeno kromě periantu i perigynium nebo marsupium (Cryptocoleopsis).

Štět s větším množstvím buněk. Tobolka elipsoidní až téměř kulovitá, stěna 2 – 5-vrstevná. Výtrusy jemně papilnaté. Mrštníky tvořeny (1 –) 2 (– 4) šroubovicemi.

Čeleď v řadě systémů chápána značně široce (zahrnující i čeleď Lophoziaceae, často minimálně i rod Jamesoniella a příbuzné rody), v uvedeném úzkém pojetí zahrnující 10 – 11 rodů; v Evropě 4 rody, z nichž rod Cryptocolea byl sbírán pouze ojediněle v arktické oblasti. Zbývající tři rody zastoupeny i u nás.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Spodní listy (alespoň na vrcholcích lodyh) přítomny

2

1b

Spodní listy chybějí

Jungermannia

2a

Buňky listové obvykle menší než 45 µm; rostliny bez gem. Periant redukovaný, nezploštělý

Nardia

2b

Buňky listové obvykle větší než 50 µm; rostliny s gemami. Periant neredukován, laterálně zploštělý

Mylia