Untitled Document

Záhada sekundárních lokalit slatiništního mechu Scorpidium scorpioides

photo

 

Mokřadní mechy mívají často významný podíl vegetativního rozmnožování rozrůstámím trsů a odlomením části lodyžky. Přenos úlomku lodyžky je patrně také častý způsob, jak se druh dostanou na novou lokalitu, kde se pak rozroste. Nepohlavně vzniklý jedinec je ale klonem mateřské rostliny, a pokud nedojde k somatické mutaci, je celá populace geneticky zcela uniformní. Jelikož je tento druh dvoudomý, je také možné, že na některých lokalitách roste jen jedno pohlaví. Náplní práce bude zjistit, zda jsou lokality geneticky vyriabilní, zda jsou staré lokality víc variabilní než nové, odkud byl druh na novou lokalitu zanesen, případně zda se na lokalitách vyskytují obě pohlaví. Práce přinese užitečná data k dálkovému přenosu mechorostů a osidlování nové lokality.

Téma konkrétně obnáší zpracování literární rešerše na výskyt druhu v ČR a použití mikrosatelitů (SSR) ve studiu populační variability mechů. Praktická část zahrnuje sběr vzorků, základní molekulární metody (izolace DNA, PCR, příprava pro fragmentační analýzu), vyhodnocení dat.

 

Kontakt: A. Manukjanová, a.manukjanova (zavináč) gmail.com

 

Populačně-genetická studie vzácného druhu mechu Didymodon glaucus

photo

 

Mech Didymodon glaucus se vyskytuje velmi roztroušeně, často na několika hradních zříceninách. Jsou u něj známé pouze samičí populace, jedinou možností jeho šíření je vegetativní rozmnožování. Druh tedy umožňuje testovat hypotézy o účinnosti dálkového šíření vegetativních diaspor mechorostů, a o vlivu somatických mutací na genetickou diverzitu. Většina dostupných studií totiž detekovala poměrně vysokou genetickou variabilitu i u mechorostů s převládajícím nepohlavním rozmnožováním. Didymodon glaucus je druh s úplnou absencí pohlavního rozmnožování, slouží tedy jako ideální modelový druh pro detekci somatických mutací.

Tématem bakalářské práce by byl vývoj mikrosatelitů (SSR) pomocí sekvenování nové generace (454, popř. Illumina). Během práce by se student naučil základní molekulárně biologické metody (izolace DNA, PCR), ale i pokročilejší a specializovanější techniky (magnetická separace DNA fragmentů pomocí hybridizačních sond, 454, design primerů). V navazující magisterské práci by se dalo pokračovat vlastní realizací genetických analýz populací Didymodon glaucus – jednalo by se o terénní sběr vzorků, jejich laboratorní zpracování (PCR amplifikace SSR pomocí fluorescenčně značených primerů) a analýzu populačně-genetických dat.

 

Kontakt: J. Košnar , jirikosnar (zavináč) seznam.cz

 

Populační genetika koprofilních druhů čeledi Splachnaceae

 

Viz téma zde - kontakt: J. Košnar , jirikosnar (zavináč) seznam.cz