Untitled Document

Diplomové práce z bryologie

 

Nabídka témat - Probíhající práce - Obhájené práce

 

Nabídka témat

 

Nabídka témat je u nás omezená pouze tím, aby objektem studia byly mechorosty :-), ale každý z potenciálních školitelů raději vede témata, kterým rozumí a na kterých sám pracuje, aby mohl projekt snadněji financovat. Dáváme přednost následujícím okruhům:

Tady je několik konkrétnějších možností:

 

Floristické práce

Taxonomicko-fylogenetické práce

Ekologické práce

Populačně-genetické a molekulárně-ekologické práce

 

 

 

Práce pro studenty učitelství

 

Můžete se podívat na probíhající i hotová témata bryologických prací níže:


Probíhající práce

Bakalářské

Kristýna Pokorná: Rozšíření, ekologická diferenciace a molekulární variabilita dříve nerozlišovaných druhových párů Orthotrichum affine/O. fastigiatum a Orthotrichum pumilum/O. schimperi (od jara 2018)

 

Doktorské

Eliška Vicherová (školitel Tomáš Hájek): Ekologické požadavky rašeliništních mechorostů (od ledna 2013).

 


Obhájené práce

 

Obhájené práce našich absolventů najdete na stránkách absolventů, obhájené práce zaměstnanců a studujících najdete v jejich profilech.